โครงการ PILM – บึงยี่โถ โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)

Personalized Intensive Lifestyle Modification/Coaching Program – บึงยี่โถ

วันที่ : 29 สิงหาคม 2566

สถานที่ : ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จ.ปทุมธานี

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา หน่วยงานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (PILM) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการโครงการ “พัฒนาแนวทางการขยายผลกระบบการสร้างเสริมสุขภาพแบบเข้มข้นจำเพาะคน” ได้ลงพื้นที่ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ เพื่อติดตามความคืบหน้าข้อโครงการ และอธิบายการใช้งาน ไทยสุขวอช ThaiSook Watch

โดย นพ.ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย และทีมงาน ได้ชี้แจงเป้าหมายโครงการ และให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหา ประกอบไปด้วย การตั้งเป้าหมายสำหรับลูกทีม ด้านการบริโภคอาหาร และการออกกำลังกาย เพื่อให้โค้ชหรือหน่วยงานที่ดูแลสามารถนำไปปรับเปลี่ยนการตั้งเป้าหมายสำหรับลูกทีมให้เหมาะสม และชัดเจนยิ่งขึ้นในการสร้างสุขภาพที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพในทุกด้านของลูกทีมในอนาคต

ดร.เดโช สุรางค์ศรีรัฐ ได้อธิบายการใช้งานระบบไทยสุข และไทยสุขวอช ThaiSook Watch และแลกเปลี่ยนปัญหาเกี่ยวกับใช้งานแอปพลิเคชัน เพื่อให้หน่วยงานสามารถติดตามกิจกรรมของลูกทีมแต่ละคน และสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนจัดการด้านสุขภาพของลูกทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ PILM โปรดติดตามได้ที่: https://www.thaisook.org/2023/01/25/pilm/