คู่มือการใช้งาน

📍 คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่น

การบันทึกกิจกรรม

การลบกิจกรรมที่บันทึก

การเชื่อมต่อไทยสุขกับ Google Fit

สมาชิกกลุ่ม / การเข้าร่วมกลุ่ม


📍 คู่มือระบบการโค้ชสุขภาพแบบไฮบริด


📍 คู่มือขอจัดกิจกรรมด้วยระบบไทยสุข