ข้อตกลงผู้นำสุขภาพ (Health Leader Agreement)

ข้อตกลงผู้นำสุขภาพบนระบบไทยสุข ThaiSook

แอปพลิเคชันมีข้อตกลงและข้อปฏิบัติเพื่อช่วยให้ผู้นำสุขภาพทุกท่านได้เข้าใจแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ด้วยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมกันสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน และการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลของผู้ใช้งานอย่างยั่งยืน

ข้อปฏิบัติทั่วไป

 • ศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้นำสุขภาพต้องศึกษาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแอปพลิเคชันทุกครั้งก่อนการใช้งาน ตลอดจนทำความเข้าใจขั้นตอนและข้อจำกัดในการใช้งานระบบเป็นอย่างดี เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

 • ให้ความสำคัญกับข้อมูล

ผู้นำสุขภาพต้องให้ความสำคัญในการเข้าถึงหรือได้รับข้อมูลผู้ใช้งาน เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว โดยต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับและต้องไม่เปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อช่วยให้ผู้นำสุขภาพสามารถถ่ายทอดความรู้ และ/หรือจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • อัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ผู้นำสุขภาพควรอัพเดทข้อมูลติดต่อส่วนตัวในโปรไฟล์ของแอปพลิเคชันให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือน การจัดกิจกรรม รวมถึงการติดต่อจากเจ้าหน้าที่และการแจ้งข้อมูลข่าวสารสำคัญ

 • หมั่นตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้งานอย่างสม่ำเสมอ

หมั่นตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือที่อยู่ในความดูแลอย่างสม่ำเสมอ หากไม่มีการตรวจสอบข้อมูลหรือตรวจสอบอย่างไม่สม่ำเสมออาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการนำข้อมูลของผู้ใช้งานไปใช้

 • การสื่อสารและความสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน

ผู้นำสุขภาพควรติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานเป็นประจำเพื่อป้องกันกรณีที่เกิดข้อมูลไม่สอดคล้องตรงกันกับผู้นำสุขภาพ ซึ่งเราอาจปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใด ๆ ในกรณีเกิดความเสียหายระหว่างผู้นำสุขภาพและผู้ใช้งาน รวมถึง ผู้นำสุขภาพต้องใช้ภาษาเขียนและพูดคุยกับผู้ใช้งานด้วยความสุภาพ ตลอดจนให้ข้อมูลด้วยความจริงใจและเต็มใจ

จริยธรรมและความรับผิดชอบ

 • ความรับผิดชอบ

ผู้นำสุขภาพต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้งาน ไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขแอปพลิเคชัน หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้นำสุขภาพต่อผู้ใช้งาน ระบบจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ โดยผู้นำสุขภาพต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

 • ไม่แอบอ้าง

ผู้นำสุขภาพต้องไม่ใช้บุคคลอื่นแอบอ้างเพื่อให้เชื่อว่าเป็นตนเอง รวมถึงกล่าวอ้างกล่าวอ้าง และ/หรือโฆษณาความสามารถของตนเองเกินจริงเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจผิด

 • ไม่สร้างข้อมูลเท็จเพื่อหลอกลวงให้เข้าใจผิด

ผู้นำสุขภาพต้องไม่สร้างหรือนำข้อมูลเท็จ โดยเจตนาหลอกลวงให้ผู้ใช้งานเข้าใจผิด โปรดทราบว่าเจ้าหน้าที่อาจดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลสถานะที่ไม่เป็นจริงออกจากแอปพลิเคชันได้ตามที่เห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ผู้นำสุขภาพทราบล่วงหน้า ซึ่งจะส่งผลต่อข้อมูลบัญชีในปัจจุบันและอนาคตบนแอปพลิเคชันด้วย

 • ไม่กล่าวร้ายจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น

ผู้นำสุขภาพต้องไม่กล่าวให้ร้าย แจ้งข้อมูลเท็จ และ/หรือกระทำการใด ๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้ใช้งานและผู้ใช้งานคนอื่น และระบบไทยสุข ThaiSook

 • ไม่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นในทางทุจริต

ผู้นำสุขภาพจะต้องไม่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นในทางทุจริตกับผู้ใช้งาน เนื่องจากแอปพลิเคชันไทยสุข ThaiSook ไม่มีนโยบายในการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ โปรดทราบว่าเจ้าหน้าที่ของเราอาจตรวจพบ และ/หรือได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้งานได้ หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นคุณอาจถูกระงับบัญชีและอาจได้รับโทษตามกฎหมาย 

 • โทษของการละเมิดข้อตกลง

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของเราตรวจสอบพบว่า ผู้นำสุขภาพเข้าข่ายละเมิดข้อตกลงและข้อควรปฏิบัติของผู้นำสุขภาพบนระบบไทยสุข ThaiSook จะมีการแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่าง ๆ ของระบบ โดยผู้นำสุขภาพอาจโต้แย้งข้อกล่าวหาและแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันเจตนาในการกระทำนั้นต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนด หากเจ้าหน้าที่ของเราไม่ได้รับคำร้อง ข้อโต้แย้ง และ/หรือหลักฐานใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้นำสุขภาพ และยืนยันได้ว่าผู้นำสุขภาพกระทำการละเมิดข้อตกลงและข้อควรปฏิบัติของผู้นำสุขภาพบนระบบไทยสุข ThaiSook จริง เจ้าหน้าที่ของเราอาจพิจารณาตักเตือน ลงโทษตามลำดับขั้น เรียกค่าเสียหาย และ/หรือระงับสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้นำสุขภาพพึงได้รับได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งคำตัดสินของเจ้าหน้าที่ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565