งานวิจัยระบบไทยสุข

บทความตีพิมพ์ทางวิชาการ

  • Tharoj Inchusri, Decho Surangsrirat, Papichaya Kwanmuang, Prapasiri Poomivanichakij, Ponnapat Apiwatgaroon, Surathep Ongprakobkul, Apissara Kongchu, Anda Klinpikul, Ammarin Taneeheng, Nannapat Pruphetkaew, Therdpong Thongseiratch, Pitchayanont Ngamchaliew, Polathep Vichitkunakorn. (2023). Association of Generation and Group Size with Usage of a Mobile Health App in Thailand: A Secondary Analysis of the ThaiSook™ Cohort Study. Journal of Medical Internet Research. <Impact Factor 7.4 Quartile 1> (อ่านเพิ่มเติม)

  • Kittiya Sae-lee, Decho Surangsrirat, Chanatip Parlawong, T-touch Anawilkul, Narinuch Assawachamrun, Pawanya Boonbandan, Paweerata Ladapongpuwat, Bhawat Chupetch, Supatcha Thongchai, Nannapat Pruphetkaew, Therdpong Thongseiratch, Polathep Vichitkunakorn, Pitchayanont Ngamchaliew. (2023). Workout Logging Through an mHealth App for Weight Reduction Among Different Generations: Secondary Analysis of the MED PSU× ThaiSook Healthier Challenge. JMIR Formative Research7, e45298. <Impact Factor 2.2 Quartile 2> (อ่านเพิ่มเติม)

  • วราภรณ์ พงภักดิ์ขวัญ, เอกชัย ภูผาใจ, และจิราภรณ์ ภูโอบ. (2566). ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพร่วมกับการใช้แอพพลิเคชั่นไทยสุขต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของวัยทำงานกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์. การประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2566 (หน้า 231-235). (อ่านเพิ่มเติม)

  • Siriwan Pitayarangsarit, Nurulhuda Bensolae, Chana Singhasilp, Yuenyong Khammulta, Tarinee Pungjunan, Kriengsak Pohpoach. (2023). Changes in body weight after attending a 7-week behavior modification program: the case study of personnel in the Department of Disease Control. Disease Control Journal, Volume 49, No. 1 Jan – Mar 2023, (pp. 222-233). (อ่านเพิ่มเติม)

  • Warisara Asawaponwiput, Panyawut Sriiesaranusorn, Thawat Mohchit, Nattanun Thatphithakkul, Decho Surangsrirat. (2022, November). Application of Machine Learning in Lifestyle: Weight-In Image Classification using Convolutional Neural Networks. 2022 IEEE International Conference on Agents (ICA) (pp. 66-71). IEEE. (อ่านเพิ่มเติม)

การขออนุญาตวิจัยในมนุษย์

  • Correlation between chest strap and smart watches for heart rate detection. The Ethics Committee of National Science and Technology Development Agency, NIRB-011-66. (อ่านเพิ่มเติม)

  • A project to develop the supporting system for scaling up the Personalized Intensive Lifestyle Modification/coaching Program, TCTR20230705004. The Human Research Ethics Committee of the Faculty of medicine, Chiang Mai University, FAM-2566-09394 (อ่านเพิ่มเติม)

  • Relationship between health index and mobile health application intervention (Thaisook): a secondary data analysis, TCTR. The Human Research Ethics Committee of the Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, REC.65-395-9-2. (อ่านเพิ่มเติม)

  • Relationship between health index and mobile health application intervention, TCTR20220611001. The Ethics Committee of National Science and Technology Development Agency, NIRB-075-2565. (อ่านเพิ่มเติม)