ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ระบบไทยสุข ThaiSook (“แอปพลิเคชัน” และ “เว็บไซต์”) ของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ยินดีต้อนรับผู้ใช้งาน แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ ThaiSook จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของเราแก่ผู้สนใจ  ในการใช้บริการแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของผู้ใช้งานจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 

ผู้ใช้งานจึงควรศึกษาข้อกำหนดฉบับนี้ และ/หรือ ข้อกำหนดอื่นใดที่ได้แจ้งให้ทราบบนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ไทยสุขโดยละเอียดก่อนการเข้าใช้งานทุกครั้ง ทั้งนี้ ในการใช้งานให้ถือว่าผู้ใช้งานได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้  หากผู้ใช้งานไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการให้บริการ ขอความกรุณายุติการเข้าชมและใช้งานแอปพลิเคชันหรือแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้ทันที

บัญชีและการเป็นสมาชิก

เมื่อคุณสร้างบัญชีบนแอปพลิเคชัน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณ รวมถึงกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีและกิจกรรมต่าง ๆ เราอาจทำการตรวจสอบบัญชีก่อน ขณะ หรือภายหลังที่คุณใช้งานแอปพลิเคชัน การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ อาจส่งผลให้บัญชีของคุณอาจถูกระงับชั่วคราวหรือถาวร คุณมีหน้าที่แจ้งให้เราทราบทันทีเกี่ยวกับการใช้บัญชีที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย เราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของคุณ รวมถึงความเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อดังกล่าว เราอาจระงับบัญชีของคุณไว้ชั่วคราวหรือลบบัญชีของคุณไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากเราตรวจสอบพบว่าคุณได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดนี้ รวมถึงการกระทำหรือเนื้อหาของคุณมีแนวโน้มที่จะทำลายชื่อเสียงของเราหรือการกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ หากเราลบบัญชีของคุณด้วยเหตุผลข้างต้น คุณอาจไม่สามารถลงทะเบียนใหม่สำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันของเราได้

ข้อกำหนดการใช้งาน

แอปพลิเคชัน

 1. แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ไทยสุขนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นบริการสาธารณะแก่ที่ผู้ใช้งานเพื่อออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และเพื่อให้ผู้ใช้งานได้เรียนรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผ่านทางโมเดลการแข่งขันแบบออนไลน์ ร่วมกับ ผู้นำสุขภาพ และระบบที่ออกแบบมาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้งานต่อเนื่อง เราขอสงวนสิทธิ์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบและลักษณะของบริการ รวมทั้งการปรับปรุงหรือแก้ไขแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์หรือเนื้อหาบนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า
 2. ผู้ใช้งานอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่ง หรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความ บทความ รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง กราฟฟิค หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งาน
 3. เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้งานอาจได้รับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น  ผู้ใช้งานไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้งานจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
 4. เราขอสงวนสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากการใช้งานแอปพลิเคชันไทยสุข ซึ่งเราอาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
 5. เราอาจหยุดให้ใช้งานเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการใช้งานแก่ผู้ใช้งานรายใด รวมทั้งปฏิเสธหรือจำกัดสิทธิการเข้าถึงแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้จากหมายเลขไอพี (IP Address) ใดหรือข้อมูลอื่นใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น หากการใช้งานดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานอื่น ๆ หรือขัดต่อกฎหมาย
 6. การหยุดหรือการยกเลิกการใช้งานตามข้อ 5. ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเข้าใช้งาน และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้งาน ไฟล์เอกสารใด ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้งานได้
 7. ในกรณีที่เราหยุดให้ใช้งานเป็นการถาวร หรือยกเลิกการใช้งานแก่ผู้ใช้งาน เรามีสิทธิในการลบข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้งานได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า

ผู้นำสุขภาพ

 1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอแก่เรา อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้งาน หรือการใช้งานที่ต่อเนื่อง
 2. มีหน้าที่ให้ความรู้หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานตามแบบและวิธีการของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์
 3. ใช้งานแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของเรา และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 4. ไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้งานใดโดย วิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่เรา จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเรา โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
 5. ไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของเรา รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
 6. ไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน ขายต่อบริการ หรือดำเนินการอื่นใดกับเนื้อหาหรือข้อมูลบนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของเรา เว้นแต่ผู้ใช้งานจะได้รับอนุญาตจากเราโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
 7. มีหน้าที่ในการรักษาข้อมูลของผู้ใช้งานให้เป็นความลับ รวมถึงรหัสผ่านของตนที่เชื่อมโยงกับบัญชีใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงการใช้งาน โดยต้องไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ รวมถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน ในกรณีที่ผู้ดูแลได้รับหรือเข้าถึงข้อมูลได้
 8. เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใด ๆ รวมถึง ผู้ใช้งาน และเราในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนดนี้

ผู้ใช้งาน

 1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอแก่เรา อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้งาน หรือการใช้งานที่ต่อเนื่อง
 2. ใช้งานแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของเรา และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 3. ไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้งานใดโดย วิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่เรา จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเรา โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
 4. ไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของเรา รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
 5. ไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน ขายต่อบริการ หรือดำเนินการอื่นใดกับเนื้อหาหรือข้อมูลบนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของ เรา เว้นแต่ผู้ใช้งานจะได้รับอนุญาตจาก เรา โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
 6. มีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ
 7. เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใด ๆ รวมถึง เราในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

เนื้อหาการใช้งาน

เราไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งผ่านแอปพลิเคชันในระหว่างการใช้งานแอปพลิเคชัน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม (“เนื้อหา”) โดยเนื้อหาอาจได้รับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น  ผู้ใช้งานไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้งานจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น เราอาจตรวจสอบและทบทวนเนื้อหาในแอปพลิเคชันที่คุณส่งหรือสร้างขึ้นโดยการใช้งานแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์

ความถูกต้องของข้อมูล

ในกรณีที่ข้อมูลแอปพลิเคชันมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ความไม่ถูกต้อง หรือการกระทำที่อาจเกี่ยวข้องกับสิทธิพิเศษ และข้อเสนอต่าง ๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ ไม่ว่าด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันหรือยกเลิก หากข้อมูลใด ๆ แอปพลิเคชันหรือในบริการที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า เราไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงแก้ไขหรือชี้แจงข้อมูลแอปพลิเคชัน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์ เว้นแต่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมถึงวันที่ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันหรือการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง

ข้อห้ามการใช้งาน

นอกจากข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ ห้ามมิให้คุณใช้แอปพลิเคชันหรือเนื้อหาของแอปพลิเคชันในกรณีต่อไปนี้

 1. เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
 2. ชักชวนผู้อื่นให้ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมายใด ๆ
 3. กระทำผิดกฎหมาย ระเบียบ รวมถึงคำสั่งของหน่วยงานราชการ ทั้งกฎหมายภายในประเทศและต่างประเทศ
 4. ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือของผู้อื่น
 5. หมิ่นประมาท ทำให้เสียชื่อเสียง ใส่ร้าย ดูหมิ่น ข่มขู่ เนื่องจากเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ อายุ ชาติกำเนิด หรือความพิการ หรือลักษณะอื่นใดในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
 6. ส่งข้อมูลอันเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด
 7. เพื่อส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายอย่างใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันการทำงาน สินค้า การให้บริการ แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องแอปพลิเคชันอื่น หรืออินเทอร์เน็ต
 8. เพื่อรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น
 9. เพื่อส่งข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ การหลอกลวงบนอินเตอร์เน็ต
 10. เพื่อจุดประสงค์อนาจาร ผิดศีลธรรม หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างใด ๆ
 11. เพื่อแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงการไม่ปฏิบัติตามด้านความมั่นคงปลอดภัยของการให้บริการของเราหรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องของ หรืออินเทอร์เน็ต เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการใช้งานของคุณ หรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากละเมิดการใช้งานตามข้อห้ามการใช้งานดังกล่านี้ 

การเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์อื่น ๆ

 1. การเชื่อมโยงไปยังแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเท่านั้น  เรามิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้องความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นั้น ๆ และ เรา ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของ เรา หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์เหล่านั้น
 2. กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของเราได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเราแล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้

การปฏิเสธความรับผิด

 1. เราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้งานเข้าใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้หรือแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าเราจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น
 2. เราจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้งานแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้  ผู้ใช้งานยอมรับและตระหนักดีว่า เรา ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้งานทั้งสิ้น
 3. ข้อมูลที่แสดงในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากหลายแหล่งและนำเสนอตามสภาพ ที่ได้รับจากแหล่งที่น่าจะเชื่อถือได้ แต่เราไม่อาจรับรองว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือสมบูรณ์เพื่อการใช้ประโยชน์ใด ๆ ผู้ใช้งานพึงใช้วิจารณญาณด้วยตนเอง และโปรดทราบว่าบรรดาบทความ ข้อแนะนำ หรือความคิดเห็นใด ๆ ที่แสดงไว้ในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้ยังคงเป็นของผู้นำเสนอข้อมูลดังกล่าว มิได้หมายความว่าเราจะเห็นพ้องหรือยอมรับบทความ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นนั้น เว้นแต่จะมีข้อความแสดงโดยชัดแจ้งไว้เป็นอย่างอื่น

การรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมั่นคงปลอดภัยและปิดเป็นความลับ และปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดศึกษารายละเอียดได้จากนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ของเรา รวมถึง นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลตามประกาศกำหนดของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 1. เราหรือผู้ที่อนุญาตแก่เราเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมาย แต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด รวมทั้งผลประโยชน์ทั้งหมดที่มีอยู่ในบริการ ซึ่งเราหรือผู้ที่อนุญาตแก่เราเป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
 2. เราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาต่าง ๆ ที่แสดงบนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้ ซึ่งครอบคลุมถึงไฟล์ข้อมูล ข้อความ บทความ รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง กราฟฟิค หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว้นแต่จะระบุโดยชัดแจ้งไว้เป็นอย่างอื่น โดยเรามีสิทธิหรือมีอำนาจควบคุมการใช้เนื้อหานั้นห้ามมิให้ทำซ้ำ ดัดแปลง จัดเก็บ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก เรา เว้นแต่การใช้จัดพิมพ์หรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่แสดงบนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นการส่วนบุคคล โดยผู้ใช้ต้องไม่ลบข้อความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาออกจากเนื้อหานั้น
 3. ผู้ใช้งานจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของ เรา โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

กฎหมายที่ใช้บังคับและการชดใช้ค่าเสียหาย

 1. การตีความ และการบังคับตามข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย
 2. กรณีที่เกิดความเสียหายแก่เรา อันเนื่องมาจากการดำเนินคดี การบังคับใช้สิทธิเรียกร้อง การชดใช้ค่าเสียหายจากความรับผิดหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าทนายความ) ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงจะชดใช้ความเสียหายดังกล่าวให้แก่เรา ทั้งสิ้น ไม่ว่ากรณีดังกล่าวจะเกิดจากการที่ผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานนี้หรือไม่

รายละเอียดการติดต่อ

ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เรายินดีตอบข้อสงสัย และรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการให้บริการของเราต่อไป โดยคุณสามารถติดต่อกับเราได้ที่ dpo@nstda.or.th หรือตามที่อยู่ด้านล่างนี้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธินตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565

ข้อกำหนดและนโยบายการให้บริการเว็บไซต์ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ