กิจกรรม NSTDA PILM ณ ห้องฟิตเนส อาคารสราญวิทย์ สวทช.

17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องฟิตเนส อาคารสราญวิทย์ สวทช.

ภาพบรรยากาศการเปิดตัวกิจกรรม ” NSTDA PILM ” ซึ่งเป็นโครงการโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทดลองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการโค้ชแบบไฮบริด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพด้านอาหาร การออกกำลังกาย โดยใช้แอปพลิเคชันไทยสุขในการสื่อสาร ติดตาม และเก็บข้อมูล โดยมีโค้ชค่อยให้คำปรึกษา ออกแบบการกิน และการออกกำลังกายให้รายบุคคลตลอดระยะเวลา 6 เดือน

โดยในกิจกรรมนำร่องนี้ สวทช. มีโค้ชทั้ง 5 ท่าน ที่มาร่วมดูแลสุขภาพ วางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน การออกกำลังกายให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน คือ คุณรัฐภูมิ นิราศวรรณ (โค้ชเบนซ์) ACE Certified Personal Trainer , ดร.พสุ สิริสาลี (โค้ชน็อต) FJ LV1 Certified Trainer , คุณธนารักษ์ บุญเกิด (โค้ชแจ้ส) พยาบาลวิชาชีพ ด้านการบำบัดทดแทนไต / พย.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล , คุณกันต์ปวีร์ ศรีฉ่ำพันธ์ (โค้ชสุ) FJ LV1 Certified Trainer , และ ดร.เดโช สุรางค์ศรีรัฐ (โค้ชเข็ม) FJ LV1 Certified Trainer

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับสุขภาพของทุกคน แต่เรารู้ว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปได้อย่างราบรื่น และยั่งยืน กิจกรรมนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตลอดช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่เข้าร่วมโปรแกรม และหลังจบโปรแกรมต่อไป

” การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี ไม่มีใครทำแทนให้กันได้ แต่เราพร้อมช่วยทุกท่านไปด้วยกันครับ “