โครงการขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานในสถานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม (Healthy Living)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การขับเคลื่อนศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานอย่างยั่งยืนด้วยพลังของสถานพยาบาลพี่เลี้ยงในและเครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ & คอนเวนชั่น

โครงการขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานในสถานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม (Healthy Living) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาวะของคนทำงานในสถานประกอบการ โดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือสุขภาพเชิงบูรณาการ 4 เครื่องมือ เพื่อให้เป็นนวัตกรรมของการเสริมสร้างสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ ประกอบไปด้วย Wellness Center ของกรมควบคุมโรค, 10 package ของกรมอนามัย, การตรวจสุขภาพ 14 รายการของสำนักงานประกันสังคม และ Mobile application ด้านการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต ของ Start Up กลุ่ม Telemedicine เครื่องมือเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานประกอบการในพื้นที่ศึกษา เพื่อครอบคลุมปัญหาและความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ควรได้รับการประเมินและเฝ้าระวัง รวมทั้งสามารถปรับปรุงให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ในสถานการณ์สุขภาพต่างๆ โดยมีการติดตามสุขภาวะของคนทำงานในสถานประกอบการในรอบเวลาที่เหมาะสม เพื่อประเมินประสิทธิผลของนวัตกรรมดังกล่าวให้สามารถต่อยอดการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ของสถานประกอบการสุขภาวะดี และพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ Healthy Living ประกอบไปด้วย สถานประกอบการในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกหอการค้าไทย จำนวน 300 แห่ง แบ่งออกเป็น 1) สถานประกอบการในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี นครราชสีมา กาญจนบุรี และนครศรีธรรมราช 2) สถานประกอบการในพื้นที่ที่มี wellness center และมีหน่วยบริการสาธารณสุข

โดยวันที่ 28 กุมภาพันธ์ วิทยากร : ดร.เดโช สุรางค์ศรีรัฐ นักวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ให้ความรู้และสาธิตการใช้ระบบไทยสุข ThaiSook เพื่อเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานใช้ สำหรับจัดการแข่งขันเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในการสื่อสาร ติดตาม และการเก็บข้อมูลต่าง ๆ