การทดสอบสมรรถภาพทางกาย – การวัดสัญญาณชีพ

การวัดสัญญาณชีพ (Vital signs)

การทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นส่วนสำคัญในการประเมินสุขภาพ และความสามารถทางร่างกายของแต่ละคน จะวัดได้จากการทดสอบสมรรถภาพในด้านต่างๆ ของร่างกาย

วันนี้แอดมินจะมาพูดถึงการวัดสัญญาณชีพ (Vital signs) วิธีการเตรียมตัวก่อนทดสอบ วิธีทดสอบ และค่าเกณฑ์มาตรฐาน ร่วมถึงการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ ( คลิก )

การเตรียมตัวก่อนการทดสอบ

งดเครื่องดื่ม และอาหารที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน และแอลกอฮอล์อย่างน้อย 30 นาที

วิธีการทดลอง

  1. ผู้เข้ารับการทดสอบนั่งพักเป็นเวลา 5 นาที
  2. ผู้เข้ารับการทดสอบสวมปลอกแขนสำหรับวัดความดันให้พอดีไม่แน่นหรือหลวมเกินไป โดยปลอกแขนอยู่เหนือข้อพับ 2-3 เซนติเมตร ในท่านั่งวางแขนกับโต๊ะตามสบาย หงายฝ่ามือขึ้น
  3. กดเริ่มต้นการวัดผู้รับการทดสอบนั่งนิ่ง ๆ ไม่ขยับ และพูดคุยรอจนเครื่องสำเร็จ
ภาพที่ 1 ท่าการวัดความดันโลหิตและอัตรการเต้นของหัวใจ

ที่มา : สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย 2562

ค่าเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางที่ 1 ค่ามาตรฐานควาดันโลหิตขณะพักของคนไทย

SBP =systolic blood pressure, DBP = diastolic blood pressure

ตารางที่ 2 ค่ามาตรฐานอัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก

ที่มา: กรมอนามัย 2563

อ้างอิง: เอกสารประกอบการอบรมเพื่อเติมเต็มศักยภาพฯ ภายใต้โครงการพัฒนาแนวทางการขยายผลกระบบการสร้างเสริมสุขภาพแบบเข้มข้นจำเพาะคน โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน วันที่ 11 -13 มกราคม 2566

ThaiSook I 2566