การทดสอบสมรรถภาพทางกาย – การวัดองค์ประกอบของร่างกาย

การวัดองค์ประกอบของร่างกาย (ฺBody composition analysis)

การทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นส่วนสำคัญในการประเมินสุขภาพ และความสามารถทางร่างกายของแต่ละคน จะวัดได้จากการทดสอบสมรรถภาพในด้านต่างๆ ของร่างกาย

วันนี้แอดมินจะมาพูดถึงการวัดองค์ประกอบของร่างกาย (Body composition analysis) ร่วมถึงการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ ( คลิก )

อุปกรณ์ที่ใช้

  1. เครื่องชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง
  2. สายวัด
  3. เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกายบ Bioelectrical impedance analysis (BIA)
  4. เครื่องคำนวณ

วิธีการทดสอบ

  1. ผู้รับการทดสอบถอดรองเท้า สวมเสื้อผ้าที่เบาที่สุด และนำสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจจะทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นออกจากกระเป๋าเสื้อและกางเกง
  2. ทำการชั่งน้ำหนักบนเครื่องชั่งในท่ายืนตรง มือแนบข้างลำตัวรอจนตัวเลขปรากฏชัดเจน
  3. ทำการวัดส่วนสูงในท่าเดิม
  4. นำค่าน้ำหนักตัว และส่วนสูงมาคำนวณหาดัชนีมวลกาย มีหน่วยเป็น กิโลกรัม/ตารางเมตร จากสมการต่อไปนี้

ตัวอย่าง เช่น

ผู้รับการทดสอบมีน้ำหนักตัว 50 กิโลกรัม มีส่วนสูง 1.62 เมตร

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) = 50/1.622

                                 = 50/2.62

                           = 19.08 กิโลกรัม/ตารางเมตร  

5. วัดเส้นรอบเอวในหน่วยเซนติเมตร ในท่ายืนเท้า 2 ข้าง ห่างกันประมาณ 10 เซนติเมตร วัดที่ตรงระดับสะดือพอดี โดยควรวัดใน ช่วงหายใจออก ให้สายวัดแนบกับลำตัว ไม่รัดแน่นทำให้ระดับของสายวัดรอบเอวอยู่ในแนวขนานกับพื้น

6. วัดเส้นรอบสะโพกในหน่วยเซนติเมตร ในท่ายืนเท้า 2 ข้าง ห่างกันประมาณ 10 เซนติเมตร วัดจากจุดที่กว้างที่สุดของสะโพกของเรา โดยให้สายวัดอยู่ระนาบเดียวกันกับพื้นทุกจุด

7. นำค่ารอบเอว รอบสะโพกมาคำนวณหาสัดส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก (Waist-to-hip ratio)

วัดส่วนสูง
ชั่งน้ำหนัก
การวัดรอบเอว รอบสะโพก

ข้อควรระวัง/คำแนะนำ

ไม่ควรทำการชั่งน้ำหนกหลังจากรับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆ

ตารางที่ 3 ค่ามาตรฐานดัชนีมวลกาย

ที่มา : กรมอนามัย 2563

ตารางที่ 4 ค่ามาตรฐานสัดส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก (Waist-to-hip ratio)

เกณฑ์มาตรฐาน อัตรส่วนรอบเอว/รอบสะโพก

ที่มา : สสส.

อ้างอิง: เอกสารประกอบการอบรมเพื่อเติมเต็มศักยภาพฯ ภายใต้โครงการพัฒนาแนวทางการขยายผลกระบบการสร้างเสริมสุขภาพแบบเข้มข้นจำเพาะคน โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน วันที่ 11 -13 มกราคม 2566

ThaiSook I 2566