กลับมาสุขภาพดี ด้วยวิถีของการวิ่ง แบบ New Normal

ThaiSook I 2565

การเตรียมความพร้อมสำหรับการออกกำลังกายในวิถี New Normal เน้นทั้งดูแลสุขภาพลักษณะส่วนบุคคลและรับผิดชอบต่อส่วนรวม นอกจากนี้ยังต้องการการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อสร้างความสุขในการออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น ในวิถี New Normal ที่ต้องปรับตัวตามสถานการณ์โรคระบาด เราควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลและรับผิดชอบต่อส่วนรวม และได้รับสุขภาพดี ดังนี้:

  1. การปรับตัวเข้าสู่สถานการณ์ New Normal: เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น ควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและคำแนะนำจากรัฐบาลหรือหน่วยงานทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสวมหน้ากาก รักษาระยะห่างจากผู้คน เป็นต้น
  2. การประเมินสุขภาพส่วนบุคคล: การตรวจสุขภาพเบื้องต้นและติดตามอาการที่อาจเกิดขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการออกกำลังกาย
  3. การเตรียมความพร้อมของร่างกาย: ทำการยืดกล้ามเนื้อ หรือออกกำลังกายตามความสามารถของตนเอง โดยเริ่มต้นด้วยกิจกรรมที่เหมาะสมกับระดับความพร้อมทางกายของแต่ละบุคคล
  4. การป้องกันการบาดเจ็บ: การใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสม เช่น รองเท้าที่เหมาะกับกิจกรรมทางกาย เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ
  5. การจัดการจิตใจ: การออกกำลังกายไม่เพียงแค่ดูแลร่างกาย ยังเกี่ยวข้องกับการรักษาสุขภาพจิต ให้ตัวเองเวลาพักผ่อนและผ่อนคลายในทุกวัน

การป้องกันการบาดเจ็บจาการออกกำลังกาย ควรคำนึงถึงหลักการง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

กล้ามเนื้อ

ยืดเหยียด กล้ามเนื้อ ก่อนออกกำลังกาย และผ่อนคลายกล้ามเนื้อ หลังออกกำลังกาย ทุกครั้ง ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที

อบอุ่นร่างกาย

อบอุ่นร่างกาย ก่อนออกกำลังกายเพื่อเตรียมความพร้อมด้วยการ เดินหรือวิ่งเหยาะ ๆ ประมาณ 5-10 นาทีกาย ทุกครั้ง ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที

ข้อต่อ

เริ่มเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ เพื่อปรับตัวเตรียมพร้อมต่อการออกกำลังกาย

สมรรถภาพของหัวใจ

ค่อย ๆ เพิ่มระดับการออกกำลังกายให้ได้ 60-70 เปอร์เซ็นต์ ของอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจ อย่างน้อย 20-30 นาที

อ้างอิง

ThaiSook I 2565