Healthier You 2 (อบรมสุขภาพดี 2)

อยากมีสุขภาพดีจะเริ่มยังไง ? แล้วจะสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกายยังไงดีนะ ?

ขอเชิญชวนทุกท่าน ” มาเรียนรู้วิธีดูแลสุขภาพตนเองให้มีสุขภาพดีตลอดไป “
ผ่านการอบรมสุขภาพดี โดย โครงการ NSTDA x ThaiSook Virtual Challenge SS2 🎉🎉

4 วัน กับ 4 ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องสุขภาพ

ซึ่งเราได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพ เข้าใจ NCDs, การสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, การปฏิบัติตัวง่าย ๆ ให้ห่างไกลโรค, เทคนิคการเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่สุขภาพดี สไตล์โค้ชวิท และตัวชี้วัดง่าย ๆ 8 อย่าง ที่ทำให้คุณมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ผ่านช่องทาง Live Facebook: Thaisook ไทยสุข

📌กำหนดการกิจกรรม  17 – 20 ตุลาคม 2565 (เวลา 14.00 – 15.00 น.)

ตารางอบรมสุขภาพดี 2 (Healthier You 2) วันที่ 17 – 20 ตุลาคม 2565 (ผ่านช่องทาง Live Facebook: Thaisook ไทยสุข)

เวลากิจกรรม
จันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565
14.00 – 15.00
เข้าใจ NCDs และการสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดย รศ.ดร.นพ.พลเทพ วิจิตรคุณากร, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เอกสาร ( Download )
อังคารที่ 18 ตุลาคม 2565
14.00 – 15.00
เข้าใจ NCDs และการปฏิบัติตัวง่าย ๆ ให้ห่างไกลโรค
โดย ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ วชิรศักดิ์ศิริ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เอกสาร ( Download )
พุธที่ 19 ตุลาคม 2565
14.00 – 15.00
เทคนิคการเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่สุขภาพดี สไตล์โค้ชวิท
โดย ว่าที่ร้อยตรีมณฑล หวานวาจา, กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เอกสาร ( Download )
พฤหัสที่ 20 ตุลาคม 2565
14.00 – 15.00
ตัวชี้วัดง่าย ๆ 8 อย่าง ที่ทำให้คุณมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
โดย นพ.ปัณณพัฒน์ ลาวัลย์ตระกูล, แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ศูนย์สุขภาพเวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์