เปิดตัวโครงการ “MED PSU x ThaiSook Healthier Challenge”

6 กรกฎาคม 2565 ณ ลานสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพบรรยากาศการเปิดตัวโครงการ “MED PSU x ThaiSook Healthier Challenge” การจัดกิจกรรมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังผ่านโมเดลการแข่งขันแบบออนไลน์บนแอปพลิเคชัน ไทยสุข (ThaiSook) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมเปิดตัวโครงการ

วิทยากร: ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์, ดร.เดโช สุรางค์ศรีรัฐ นักวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.), ผศ.ดร.นพ.พลเทพ วิจิตรคุณากร สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน, นพ.ธนพล นิลโมจน์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์, ดร.นพ.ชายธง ชูเรืองสุข หน่วยโภชนศาสตร์คลีนิคและโรคอ้วน สาขาวิชาอายุรศาสตร์, นพ.สุทธิพงษ์ ทิพยชาติโยธิน สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

อ่านรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ทาง MED PSU Healthier Challenge

ขอขอบคุณรูปภาพกิจกรรมจาก FB Page: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์