โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๗ สัปดาห์สุขภาพดี

(7 weeks healthy for healthcare worker) ในบุคลากรของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 อาคารศรีสุลาลัย

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๗ สัปดาห์สุขภาพดี (7 weeks healthy for healthcare worker) ในบุคลากรของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน (โรคอ้วนระดับ 2) รวมทั้งได้รับความรู้ในการปฏิบัติตนเพื่อการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดกระบวนการที่นำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพ ในสถานที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร: นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น นักโภชนาการชำนาญพิเศษ กรมอนามัย, ว่าที่ร.ต. มณฑล หวานวาจา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรมอนามัย, ดร. เดโช สุรางค์ศรีรัฐ นักวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เดโช สุรางค์ศรีรัฐ
Decho Surangsrirat