อบรมสุขภาพดี Healthier You – 26 เมษายน 2565

อยากมีสุขภาพดีจะเริ่มยังไง ? แล้วจะสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกาย ยังไงดีนะ ? ขอเชิญชวนทุกท่าน ” มาเรียนรู้วิธีดูแลสุขภาพตนเอง ให้มีสุขภาพดีตลอดไป “
ผ่านการ อบรมสุขภาพดี โดย โครงการ NSTDA x ThaiSook Virtual Challenge 🎉🎉

📌กำหนดการกิจกรรม 26 เมษายน 2565 เวลา 13:30 -16:30 น.


ซึ่งเราได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ การดูแลสุขภาพ การรู้จักโรค NCDs การสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกาย โภชนาการอาหาร มาให้ความรู้กับทุกท่าน ผ่านช่องทาง Live Facebook: Thaisook ไทยสุข


📌เตรียมพร้อมสู่การมีสุขภาพที่ดี กันได้แล้วเพียง กรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมการอบรมสุขภาพดี


😍🥳 นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมสุขภาพดีทุกท่าน จะได้รับ e-Certificate สุขภาพดี หลังจบการอบรมเป็นที่ระลึกกันด้วยนะค่ะ 🥳

📍 ตารางอบรมสุขภาพดี (Healthier You) ในวันที่ 26 เมษายน 2565 (ผ่านช่องทาง Live Facebook: Thaisook ไทยสุข)

13.30 – 13.40 น.แนะนำจุดประสงค์การจัดกิจกรรม และการอบรมสุขภาพดีสำหรับผู้นำกลุ่มไทยสุข
13.40 – 14.20 น.รู้จัก NCDs – การประเมินและการจัดการเชิงป้องกัน
โดย ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ วชิรศักดิ์ศิริ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
14.20 – 15.00 น.การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และการออกกำลังกาย
โดย ดร.ชลชัย อานามนารถ, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
15.00 – 15.40 น.การส่งเสริมโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรค
โดย พ.อ.หญิง พญ.สิรกานต์ เตชะวณิช, กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
15.40 – 16.20 น.การสร้างแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ
โดย คุณกันตินันท์ เดชจินดา, วิทยากรด้านจิตวิทยา, สังคมวิทยา เครือข่ายคนไทยไร้พุงฯ
16.20 – 16.30 น.ตอบคำถามเกี่ยวกับกิจกรรม และปิดการอบรมสุขภาพดี