99 Days Challenge (99 วัน ชวนกันลด…กี่โล)

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกับไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “99 Days Challenge” เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีสุขภาพที่ดีของคนในองค์กร […]

Better Food for Life บ.วิริยะประกันภัย

บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “BETTER FOOD […]

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรกลุ่มเสี่ยง NDCs2

โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ร่วมกับไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน “โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรกลุ่มเสี่ยง NDCs ปี 2” เตรียมตัวท้าทายกับการแข่งขันสะสมคะแนน […]

สุขภาพดีสร้างได้ สสจ.ห่วงใย ห่างไกลโรคความดันโลหิตสูง (29 เม.ย. – 13 พ.ค. 67)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน “โครงการสุขภาพดีสร้างได้ สสจ.ห่วงใย ห่างไกลโรคความดันโลหิตสูง” 📍 ระยะเวลาการแข่งขัน : 2 สัปดาห์ […]

Healthy CNM 2024 (18 เม.ย. – 18 ก.ค. 67)

ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “Healthy CNM 2024”  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย […]

ท้าพิชิตหมื่นก้าว (10,000 Steps Challenge) (11 มี.ค. – 10 เม.ย. 67)

เตรียมพร้อมท้าทายตัวเองกับการแข่งขัน ท้าพิชิตหมื่นก้าว (10,000 Steps Challenge) ก้าวสู่สุขภาพที่ดีไปด้วยกันกับไทยสุข เพียงแค่มีความตั้งใจ เดินเกิน 10,000 ก้าวทุกวัน […]

99 Days Challenge (4 มี.ค. – 10 มิ.ย. 67)

บริษัท แอพเวิร์คส์ จำกัด ร่วมกับไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “99 Days Challenge” […]

สวพ.ทร. ชวนขยับนับก้าว ลด BMI(16 ก.พ. – 15 ก.ย. 67)

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ร่วมกับไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “สวพ.ทร. ชวนขยับนับก้าว ลด BMI” 📍 ระยะเวลาการแข่งขัน : […]

TPAK PA Challenge ครั้งที่ 4 (1 ก.พ. – 31 มี.ค. 67)

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) ร่วมกับไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “TPAK PA Challenge […]