โครงการเกษมใจ กับวัยเกษียณ โดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

โครงการเกษมใจ กับวัยเกษียณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 8.00 – 12.00 น. ทีมงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพ เจาะเลือด และเรียนรู้วิธีใช้นาฬิกาติดตามสุขภาพ ให้แก่ผู้สูงอายุ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เกษมใจ กับวัยเกษียณ” ที่มุ่งหวังที่จะสร้างสังคมที่เข้มแข็งและส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในชุมชน

กิจกรรมนี้จะเริ่มต้นด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของการดูแลสุขภาพในช่วงวัยที่สูงขึ้น และวิธีการใช้นาฬิกา ไทยสุขวอช ในการติดตามกิจกรรมรายวัน เช่น จำนวนก้าวที่เดิน หรือเวลาการนอน

และมีการตรวจสมรรถภาพทางกาย มีการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ และวัดค่าดัชนีต่าง ๆ เช่น Body Mass Index (BMI), Hand Grip test, Time Up and Go และ Two-Step test มีเป้าหมายในการเก็บข้อมูลสมรรถภาพร่างกายของผู้เข้าร่วมก่อนเริ่มโครงการ เพื่อนำไปวิจัยและเปรียบเทียบหลังจากจบโครงการ


พล.อ.ท.นพ. อนุตตร จิตตินันทน์ ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. อดีตประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน

รศ.ดร.ทนพญ. วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล หัวหน้าทีมวิจัย โครงการเกษมใจ กับวัยเกษียณ, ดร.เดโช สุรางค์ศรีรัฐ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และผู้บริหารที่เข้าร่วมกิจกรรม