โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 7 สัปดาห์สุขภาพ – โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 7 สัปดาห์สุขภาพ (7 Weeks healthy for healthcare worker) ในบุคลากรโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า Part ll

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมศรีสุลา ชั้น 8 อาคารศรีสุลาลัย

ภาพบรรยากาศการเปิดตัวโครงการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 7 สัปดาห์สุขภาพ  (7 Weeks healthy for healthcare worker) ” ในบุคลากรโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า Part ll ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าที่มีดัชนีมวลกายเกินมาตรฐานมีสุขภาพที่ดีขึ้น ได้เรียนรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังผ่านโมเดลการแข่งขันแบบออนไลน์บนแอปพลิเคชัน ไทยสุข (ThaiSook) ผ่าน Mission 7 สัปดาห์ คือ ก้าวสะสม การเดินวิ่ง ออกกำลังกาย และการรับประทานผักผลไม้


โดย นายแพทย์คมกริบ ผู้กฤตยาคามี ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, ว่าที่ร้อยตรีมณฑล หวานวาจา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย ได้รับเชิญบรรยายเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยโปรแกรม 7 สัปดาห์สุขภาพดี หุ่นดีที่บ้าน (Seven weeks fit at home) และบรรยายการใช้โปรแกรมและการบันทึกคู่มือ 7 สัปดาห์สุขภาพดีหุ่นดี ที่บ้าน และดร.เดโช สุรางค์ศรีรัฐ ตำแหน่งนักวิจัย ทีมวิจัยการประมวลสัญญาณชีวการแพทย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอธิบายในหัวข้อ การใช้แอพพลิเคชั่น ไทยสุข