ประชุมวิชาการ “เสริมพลังกาย สร้างพลังความรู้ สู่สุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม (Healthy Living)”

ประชุมวิชาการ “เสริมพลังกาย สร้างพลังความรู้ สู่สุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม (Healthy Living)”

วันที่ 20-21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ที่ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

โครงการขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม (Healthy Living)
ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานในสถานประกอบการ (Wellness Center) เป็นการขับเคลื่อนผ่านผู้นำสุขภาพ (Health Leader) และเจ้าของสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนจากสถานพยาบาลพี่เลี้ยงทั้งภาครัฐ และเอกชน 14 แห่ง ด้วยเครื่องมือสุขภาพเชิงบูรณาการ เพื่อให้เกิดเป็นองค์กรสุขภาวะต้นแบบอย่างมีส่วนร่วม (Healthy Living)
อย่างยั่งยืน และเกิดมีนวัตกรรมใหม่ในสถานประกอบการ

ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ไทยสุขได้รับเชิญเข้าร่วมจัดบูธตรวจสุขภาพและการใช้งานแอปพลิเคชันไทยสุข โดยได้นำเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้น หรือ NSTDA Kiosk ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถวัดค่าความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ ชั่งน้ำหนัก และบอกค่า BMI ได้ และสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันไทยสุขเพื่อเก็บข้อมูลอย่างอัตโนมัติ และดูข้อมูลย้อนหลังได้

NSTDA Kiosk เป็นการร่วมมือระหว่าง สปสช. ธ.ก.ส. และ สวทช. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ดูแลประชาชน ปัจจุบัน NSTDA Kiosk ได้ติดตั้งครบ 100 เครื่องแล้ว ณ สาขา ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ ให้ประชาชนเข้ารับบริการฟรี

NSTDA Kiosk สามารถใช้งานด้วยตัวเอง แค่ใช้บัตรประชาชน หรือกรอกหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน แล้วทำการชั่งน้ำหนัก กรอกส่วนสูง และวัดความดันโลหิต ระบบจะทำการประเมินค่าต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และแจ้งเตือนให้คุณทราบว่า ค่าดัชนีมวลกาย และความดันโลหิตของคุณอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ ระบบจะสามารถแสดงผลการวัดย้อนหลัง ทำให้สามารถดูพัฒนาการได้ว่าร่างกายดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไร