โครงการพัฒนาแนวทางการขยายผลกระบบการสร้างเสริมสุขภาพแบบเข้มข้นจำเพาะคน – Personalized Intensive Lifestyle Modification/Coaching Program : PILM

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเติมเต็มศักยภาพ และความรู้ความสามารถของทีมที่เป็นกลไกดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาแนวทางการขยายผลระบบการสร้างเสริมสุขภาพแบบเข้มข้นจำเพาะคน

วันที่ 11 – 13 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมอัปสาร 2 และห้องประชุมกินรี 2 โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) ได้จัดโครงการพัฒนาแนวทางการขยายผลระบบการสร้างเสริมสุขภาพแบบเข้มข้นจำเพาะคน มีเป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาแนวทางการขยายผลระบบการสร้างเสริมสุขภาพแบบเข้มข้นจำเพาะคน ให้ครอบคลุมประชากรกลุ่มที่จำเป็น และบูรณาการเข้าสู่ระบบสุขภาพของประเทศไทย ดังนั้นเพื่อให้การนำร่องการดำเนินงานระบบการสร้างเสริมสุขภาพแบบเข้มข้นจำเพาะคน โดยหน่วยบริการที่หลากหลาย การพัฒนาศักยภาพทีมผู้ให้บริการ PILM ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถให้บริการตามมาตรฐานแนวทางที่กำหนด ที่มีเนื้อหาทั้งด้านจิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ และการเสริมพลังการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการด้านอาหาร ออกกำลังกาย ที่เป็นประเด็นกระชับปฏิบัติการได้ง่าย และได้ประสิทธิผล รวมทั้งการโค้ชติดตาม สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิต

หน่วยนำร่องดำเนินการ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  • หน่วยบริการรัฐ คัดเลือกโดยใช้ข้อมูลการดำเนินการเดิมจากโครงการยกระดับฯ ในระยะต้น และ
    คัดเลือกจังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนภาค ได้แก่ ภาคเหนือ : รพ.ลำพูน จังหวัดลำพูน รพ.บางระกำพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รพ. บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคตะวันออก : รพ.พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และ รพ.ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ภาคใต้ : รพ.บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • หน่วยบริการเอกชน Fit Forever Fitness และคลินิกภายใต้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • หน่วยบริการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาม, เทศบาลนคร
    ยะลา จังหวัดยะลา, เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ภายใต้สังกัดกรุงเทพมหานคร

วันที่ 11 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมอัปสรา 2 วิทยากร เวลา 08.30 น. – 09.00 น. : นพ.ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย ได้ให้ความรู้ในเรื่อง Orientation การสร้างเสริมสุขภาพวิถีใหม่ และเวลา 10.30 – 17.00 น. : รศ.ดร.รุ่งชัย ชวนไชยะกุล, ศ.ดร.ดรุณวรรณ สุขสม, ผศ.ดร.สุรสา โค้งประเสริฐ, ผศ.ดร.วรรณพร ทองตะโก, ดร.นภัสกร ชื่นศิริ, ดร.คุณัญญา มาสดใส และทีมจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความรู้เรื่อง หลักพื้นฐานการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ กล้ามเนื้อ และวิธีการออกแบบกิจกรรมทางกายรายบุคคลและกลุ่ม

วันที่ 12 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมกินรี 2 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. : คุณปวีณา วงศ์อัยรา และทีมจากบริษัท อีทเวลล์คอนเซปต์ จำกัด ได้ให้ความรู้เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพด้วยโภชนาการ การประเมินพฤติกรรม และหลักการออกแบบการบริโภคจำเพาะคน และเวลา 13.00 น. – 21.00 น. รศ.ดร.ทิพาวดี เอมมะวรรธนะ และดร.อรวรรณ ขวัญศรี ให้ความรู้เกี่ยวกับ จิตวิทยากับการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับสหวิชาชีพ

วันที่ 13 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมกินรี 2 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. : รศ.ดร.ทิพาวดี เอมมะวรรธนะ และดร.อรวรรณ ขวัญศรี ให้ความรู้เรื่อง จิตวิทยาพฤติกรรม ในรูปแบบทฤษฎี และการปฏิบัติ และเวลา 13.00 น. – 14.00 น. วิทยากร : ดร.เดโช สุรางค์ศรีรัฐ นักวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ให้ความรู้ และได้ให้ความรู้และสาธิตการใช้ระบบไทยสุข ThaiSook เพื่อเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานใช้ สำหรับจัดการแข่งขันเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในการสื่อสาร ติดตาม และการเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการใช้งานในโครงการวิจัย PILM เพื่อใช้เป็นเครื่องมือระบบโค้ช แบบ hybrid ทั้ง onsite และ online สำหรับหน่วยงานนำร่อง 15 หน่วยงานที่เข้าร่วมในโครงการ