โครงการเดินนับก้าวภารกิจพิชิตใจห่างไกล NCDs -คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (1 ต.ค. – 1 ธ.ค.)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพในโครงการ “เดินนับก้าวภารกิจพิชิตใจห่างไกล NCDs” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรศูนย์การแพทย์ฯ ได้ออกกำลังกาย และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น

ระยะเวลาการแข่งขัน : 1 ตุลาคม – 1 ธันวาคม 2566

📍การใช้งานแอปพลิเคชันไทยสุข

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiSook ไทยสุข จาก App Store หรือ Google Play
 2. สร้างกลุ่มในแอปพลิเคชันไทยสุข เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
 3. เข้าร่วมการโครงการในแอปพลิเคชันไทยสุข
 4. บันทึกกิจกรรมลงบนแอปพลิเคชันไทยสุข

📍รายละเอียด: 

การกำหนดคะแนนในแต่ละกิจกรรม

1.สมัครเข้าโครงการ ตรวจวัดค่าเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของผ็สมัคร (ทุกท่านได้รับคะแนน 50 คะแนนเท่ากัน)

(เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 1 ธันวาคม 2566) โดยโปรแกรมไทยสุข

– ค่าดัชนีมวลกาย

2.การติดตามสุขภาพ

กลุ่ม BMI 18 – 25
ออกกำลังกาย มากสุด 4 คะแนนต่อวัน

 • เดิน 4,000 – 6,000 ก้าว ได้ 1 คะแนน
 • เดิน 6,001 – 8,000 ก้าว ได้ 2 คะแนน
 • เดิน 8,001 – 10,000 ก้าว ได้ 3 คะแนน
 • เดิน 10,001 ก้าว ขึ้นไป ได้ 4 คะแนนกลุ่ม

BMI > 25

 • เดิน 4,000 – 6,000 ก้าว ได้ 1 คะแนน
 • เดิน 6,001 – 8,000 ก้าว ได้ 2 คะแนน
 • เดิน 8,001 – 10,000 ก้าว ได้ 3 คะแนน
 • เดิน 10,001 ก้าว ขึ้นไป ได้ 4 คะแนนกลุ่ม

การออกกำลังกายสะสม โดยใช้โปรแกรมไทยสุขเท่านั้น

 • 4,000 – 6,000 ก้าว ได้ 1 คะแนน
 • 6,001 – 8,000 ก้าว ได้ 2 คะแนน
 • 8,001 – 10,000 ก้าว ได้ 3 คะแนน
 • 10,001 ก้าว ขึ้นไป ได้ 4 คะแนน

คะแนนจิตพิสัย

 • อัปโหลดการรับประทานผักผลไม้ serving ละ 1 คะแนน (ไม่เกิน 5 คะแนนต่อวัน)
 • จำนวนสัปดาห์ที่ท่านมีนิสัยสุขภาพดีต่อเนื่อง คำนวณจากออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 150 นาที 3 คะแนน

หมายเหตุ ในส่วนของการให้คะแนนอาจปรับตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลร่างกายพื้นฐานของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ