ปรับพฤติกรรมเพื่อสุขภาพดี: เคล็ดลับป้องกันโรค NCDs

โรคไม่ติดต่อหรือ NCDs (Non-Communicable Diseases) เป็นปัญหาสุขภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน เช่น โรคหัวใจ, โรคเบาหวาน, โรคมะเร็ง และโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น การปรับพฤติกรรมทางสุขภาพเป็นส่วนสำคัญที่สามารถช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเป็น NCDs ได้ ดังนั้น เราจึงต้องใส่ใจเรื่องสุขภาพให้มากขึ้น รวมถึงการปรับพฤติกรรมเพื่อทำให้เราห่างไกลจากโรค NCDs

  1. ลดการกินอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลและไขมันสูง การกินอาหารที่สมดุลและเหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกัน NCDs ควรลดการกินอาหารที่มีระดับน้ำตาลและไขมันสูง รวมถึงลดหวาน มัน เค็ม และเปลี่ยนมาเลือกทานอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลน้อยและไขมันที่ดีต่อสุขภาพ เช่น ผัก ผลไม้ อาหารที่มีโปรตีน และรับประทานไขมันที่มีประโยชน์ เป็นต้น รวมถึงการกินอาหารที่ครบถ้วนทางโภชนาการก็มีผลดีต่อสุขภาพเช่นกัน
  2. การออกกำลังกายเป็นประจำ การให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเป็นส่วนสำคัญของการรักษาสุขภาพที่ดี การทำกิจกรรมทางกายเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และโรคมะเร็ง นอกจากนี้การออกกำลังกายยังส่งเสริมสุขภาพจิตใจและลดความเครียด การออกกำลังกายที่เหมาะสม เช่น เดินเร็ว วิ่ง หรืออย่างน้อยก็การทำงานบ้าน 30 นาทีต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์
  3. การควบคุมน้ำหนัก การมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานสากลจะช่วยลดความเสี่ยงต่อหลายโรค NCDs ดังนั้นควรรักษาน้ำหนักในระดับที่เหมาะสม โดยการรับประทานอาหารที่สมดุลและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  4. การพักผ่อนให้เพียงพอ การพักผ่อนที่เพียงพอเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการรักษาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การมีเวลาให้กับตัวเองเพื่อพักผ่อนช่วยลดความเครียด สามารถฟื้นฟูพลังงาน และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั้งทางกายและจิตใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับพฤติกรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดี และห่างไกลจากโรค NCDs ได้อย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การควบคุมน้ำหนัก การลดสารปรุงแต่ง ลดหวาน มัน เค็ม และการเลือกที่จะไม่สูบบุหรี่ รวมถึงควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ ก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

อ้างอิง

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2565). เคล็ดลับปรับพฤติกรรม ให้ห่างไกลจากโรค NCDs. สืบค้นจาก https://www.thaihealth.or.th/?p=314445
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2565). เรียนรู้อย่างเข้าใจ ปรับพฤติกรรมใหม่ ห่างไกล NCDs. สืบค้นจาก https://www.thaihealth.or.th/?p=230423

ThaiSook I 2567