โปรตีนมีส่วนสำคัญกับร่างกายเราอย่างไร?

ThaiSook I 2566

โปรตีนเป็นหนึ่งในประเภทของสารอาหารสำคัญที่ร่างกายต้องการสำหรับการเจริญเติบโตและซ่อมแซมเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย โปรตีนประกอบไปด้วยกรดอะมิโน (amino acids) มี 20 กรดอะมิโนที่มีบทบาทในการสร้างโปรตีน และมี 2 ประเภทหลักคือ กรดอะมิโนที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์ได้ (non-essential amino acids) และกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการได้จากอาหาร (essential amino acids) เนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างมันเอง

โปรตีนสามารถพบได้ในอาหารหลายอย่าง เช่น เนื้อสัตว์, ไข่, ถั่ว, นม, และอาหารทะเล เลือกบริโภคโปรตีนจากแหล่งที่มีคุณภาพดีและควรรับโปรตีนตามปริมาณที่เหมาะสมตามความต้องการของร่างกาย

โปรตีนมีส่วนสำคัญในร่างกายเราอะไรบ้าง

  1. สร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อ: โปรตีนมีบทบาทสำคัญในการสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อทั้งหลายในร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อ, หนัง, มัดเลือด, และเนื้อเยื่ออื่น ๆ
  2. การส่งผ่านสารหลายชนิด: โปรตีนมีหน้าที่ในการส่งผ่านสารอาหาร, ฮอร์โมน, และสารต่าง ๆ ที่สำคัญในร่างกาย
  3. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย : กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันมีผลจากโปรตีน ซึ่งมีบทบาทในการสร้างสารเกาะป้องกันที่ไว้ช่วยสำหรับป้องกันการติดเชื้อ
  4. การสร้างเอนไซม์และฮอร์โมน: โปรตีนมีบทบาทในการสร้างเอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการเคมีในร่างกายและฮอร์โมนที่มีบทบาทในการควบคุมและปรับตัวกระบวนการต่าง ๆ

อ้างอิง

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2560). ว่าด้วยเรื่องของ…โปรตีน. สืบค้นจาก https://www.thaihealth.or.th/?p=337428
  • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2023). อาหารโปรตีนสูง. สืบค้นจาก https://nutrition2.anamai.moph.go.th/th/academic-articles

ThaiSook I 2566