วิธีการอ่านฉลากโภชนาการแบบ จีดีเอ

ThaiSook I 2566

ในปัจจุบันนี้ สุขภาพและการดูแลร่างกายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี การควบคุมน้ำหนัก หรือการบำรุงรักษาสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ดังนั้นฉลากโภชนาการจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราเลือกซื้อ และรับประทานอาหารที่มีคุณค่าสูงสุด โดยเฉพาะเมื่อเรามีการเพิ่มขึ้นของอาหารแปลกปลอม และอาหารประเภทต่างๆ ที่มีส่วนผสมหรือปริมาณสารอาหารที่ไม่เหมาะสมกับร่างกายของเรา

การอ่านฉลากโภชนาการจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เรารับรู้ถึงปริมาณและสารอาหารที่อาหารนั้นให้มากขนาดไหน นอกจากนี้ยังช่วยให้เราทราบถึงปริมาณแคลอรี่ โปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ที่มีอยู่ในอาหารที่เรากำลังจะรับประทาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราปรับปรุงสุขภาพและควบคุมน้ำหนักได้อย่างเหมาะสม

วิธีการอ่านฉลากโภชนาการแบบ จีดีเอ

 1. ดูที่จำนวนหน่วยบริโภคต่อถุง เพื่อดูว่าถุงนี้ควรแบ่งกินกี่ครั้ง
 2. ดูว่าหากรับประทานทั้งหมดถุงนี้จะได้รับพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมในปริมาณเท่าไหร่
 3. จำกัดการบริโภคพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ในแต่ละวันไม่ควรเกิน 100% ของปริมาณอาหารที่ควรบริโภคในแต่ละวัน

กรณีอาหารบริโภคได้ 1 ครั้ง

 1. แสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อบรรจุภัณฑ์ เช่น 1 ถุง 1 ซอง 1 กล่อง
 2. ตัวเลขแถวบนแสดงค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมต่อ 1 บรรจุภัณฑ์ (1 ถุง 1 ซอง 1 กล่อง)
 3. ตัวเลขแถวล่างแสดงค่าร้อยละปริมาณพลังงานและสารอาหารของ 1 บรรจุภัณฑ์เปรียบเทียบร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน

กรณีอาหารบริโภคได้มากกว่า 1 ครั้ง

 1. แสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อบรรจุภัณฑ์ เช่น 1 ถุง 1 ซอง 1 กล่อง
 2. 1 บรรจุภัณฑ์ (ถุง ซอง กล่อง) สามารถแบ่งกินได้กี่ครั้ง
 3. ตัวเลขแถวบนแสดงค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมต่อ 1 บรรจุภัณฑ์ (1 ถุง 1 ซอง 1 กล่อง)
 4. ตัวเลขแถวล่างแสดงค่าร้อยละปริมาณพลังงานและสารอาหารของ 1 บรรจุภัณฑ์เปรียบเทียบร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน

ปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน

เราควรรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีปริมาณพลังงานที่เหมาะสมในการบริโภคได้ต่อวัน เราไม่ควรได้รับพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ปริมาณที่แนะนำ ดังนี้

พลังงาน (กิโลกรัมแคลอรี)น้ำตาล (กรัม)ไขมัน (กรัม )โซเดียม (มิลลิกรัม)
2,00065652,400

อ้างอิง

 • สำนักงานอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (2561). คู่มือรณรงค์ให้ความรู้เรื่องฉลากโภชนาการแบบ จีดีเอ. สืบค้นจาก https://www.fda.moph.go.th/sites/food/KM/label/04_Manual.pdf
 • สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (2561). ให้ความรู้เรื่องฉลากโภชนาการแบบ จีดีเอ. สืบค้นจาก https://mwi.anamai.moph.go.th/th/teenager-group

ThaiSook I 2566