สถิติโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับประเทศ*

*ข้อมูลอ้างอิงจาก hdcservice.moph.go.th โดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะ และรวบรวมจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น ทางระบบไทยสุข ThaiSook เพียงจัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลแก่หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจ