การลบกิจกรรมที่บันทึก

  • การลบข้อมูลการออกกำลังกาย
  • การลบข้อมูลการกินผักผลไม้