ไทยสุขคืออะไร

แพลตฟอร์มการแข่งขันเพื่อส่งเสริมสุขภาพแบบออนไลน์

ไทยสุขเน้นให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเองในการลดความเสี่ยงการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ผ่านโมเดลการแข่งขันแบบออนไลน์