font page preview

ThaiSook ไทยสุข เพื่อให้คนไทย สุขภาพดีมีความสุข

ติดตามสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยวิธีง่ายๆ ให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

แพลตฟอร์มการแข่งขันเพื่อส่งเสริมสุขภาพแบบออนไลน์


ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเองเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ผ่านโมเดลการแข่งขันแบบออนไลน์

ไทยสุขออกแบบให้เรียนรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม


ด้วยการช่วยเหลือและแบ่งปันแบบกลุ่มผ่านผู้นำสุขภาพ พร้อมกับระบบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยสร้างแรงจูงใจในการใช้งาน

ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีต่อวัน เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์และระบบต่างๆ เพื่อดึงข้อมูลอย่างอัตโนมัติ เช่น iOS Health, Google Fit, NSTDA Kiosk, DDC Public BP*, Mi Body Composition Scale 2*

*ส่วนเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการพัฒนา

ความร่วมมือ

ไทยสุข พร้อมให้ดาวน์โหลดใช้งานได้แล้ววันนี้ !

มาเริ่มขั้นตอนแรกของการมีสุขภาพดี ด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ไทยสุขเพื่อให้คนไทยสุขภาพดีมีความสุข

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)

ที่อยู่ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

decho.sur@nstda.or.th

ThaiSook ไทยสุข