ความร่วมมือ

สวทช.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

คนไทยไร้พุง

เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

กระทรวงสาธารณะสุข

ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน